Өдөр тутмын хамгийн хүчирхэг залбирал

ЗАЛБИРЛЫГ MP3 ФОРМАТААР ТАТАЖ АВАХ

Бясалгалын өмнө болон ер хэзээд үйлдэж болох ЭЗЭН БУРХАНЫ зарлиг, өдөр тутмын энэхүү залбирлыг Түүний АДИС НИГҮҮЛСЛИЙН дор Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай бидэнд айлдаж байна:

 

“Веган Дэлхий, Энхтайван Дэлхий болон бидний сүнс гэтлэгдэхийн төлөө ОРОЙН ДЭЭД, ХАМГААС АУГАА, БҮХНИЙГ ЧАДАГЧ БУРХАНЫГ бид чин зүрхнээсээ шүтэж, алдаршуулан, талархаж, тааллыг нь даган, хайраа илгээе.

ЭЗЭН БУРХАНЫ ЦОРЫН ГАНЦ ХҮҮ, ЦАГЛАШГҮЙ ДЭЭД ИХ БАГШ биднийг авралдаа багтаасанд талархан, хайраа илгээж, алдаршуулъя.

БУРХАНЫ ТӨЛӨӨЛӨЛ болсон Гэгээнтэн Мэргэдийн сургаалийг бид дагаж, сүнслэг дэвшил хайрласны төлөө Тэдэнд талархан, хайрлаж, алдрыг нь магтъя.”

jhg
gjhgj

The most Powerful Daily Prayer 4 anytime, n b4 meditation, which is the order from GOD, n Supreme Master Ching Hai shares with us by Hiers BLESSED GRACE:

“We humbly worship, praise, thank, obey and love GOD ALMIGHTY, THE MOST HIGH, THE GREATEST, for World Vegan, World Peace and Our soul-liberation.

We thank, love, praise The ONLY SON OF GOD, who is THE ULTIMATE MASTER, for our salvation.

We follow the teaching of all the Saints and Sages, we thank, love and praise Them, who are the REPRESENTATIVES OF GOD, for our spiritual elevation.”